ข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

คำราชาศัพท์-ข้อสอบภาษาไทย

หลังจากเรียนรู้การใช้คำราชาศัพท์ใน บทเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กันไปแล้วก็ถึงเวลาของการตะลุยทำข้อสอบ มาสวมบทชาววัง พร้อมทดสอบความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ไปพร้อม ๆ กันเลย !

1. ข้อใดใช้คําราชาศัพท์ถูกต้อง

ก. พระยาเศวตพาหะ ช้างสำคัญสิ้นพระชนม์แล้ว

ข. หมายกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร 

ค. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสิ้นพระชนม์

ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี

 

เฉลย ข้อ ง.  มีการใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง

ข้อ ก. ช้างสำคัญสิ้นแล้ว ควรแก้เป็นช้างสำคัญ ”ล้ม” แล้ว

ข้อ ข. หมายกำหนดการควรแก้เป็นกำหนดการ

ข้อ ค. สิ้นพระชนม์ควรแก้เป็นสวรรคต

 

2. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ก. หม่อมเจ้าเกษมโสภาสิ้นชีพิตักษัย

ข. สมเด็จพระวันรัตมอบเสื้อผ้าและสมุดแก่นักเรียน

ค. สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดสุนัขที่ชื่อคุณฟูฟู

เฉลย ข้อ ง. มีการใช้คำราชาศัพท์ผิดที่คำว่า “ทรงโปรด” ควรแก้เป็น “โปรด” เนื่องจากคำว่าโปรดเป็นคำกริยาราชาศัพท์จึงไม่ต้องใช้ทรงนําหน้า

 

3. ข้อใดแปลความหมายผิด 

ก. ถุงพระบาท หมายถึงถุงเท้า

ข. ฉลองพระเนตร หมายถึงแว่นตา

ค. ฉลองพระหัตถ์ หมายถึงถุงมือ

ง. ซับพระองค์ หมายถึงผ้าเช็ดตัว

 

เฉลย ข้อ ค. ถุงมือเมื่อใช้เป็นคำราชาศัพท์จะใช้คำว่า ถุงพระหัตถ์ 

ส่วนคำว่า ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ช้อน ส้อม ตะเกียบ หรือมีดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

 

4. ข้อใดใช้ราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ไม่ถูกต้อง

ก. ล้างมือ = สรงพระหัตถ์

ข. เดิน = เสด็จพระราชดำเนิน

ค. หัวเราะ = ทรงพระสรวล

ง. ทำบุญ = ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

 

เฉลย ข้อ ก. คำว่า “ล้างมือ” คำราชาศัพท์ที่ถูกต้องคือ “ชำระพระหัตถ์” 

ล้างหน้าใช้สรงพระพักตร์

ล้างเท้าใช้ชำระพระบาท

 

5. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง

ก. ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ข. ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ค. ขอเป็นข้าฉลองพระบาททุกชาติไป

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 

เฉลย ข้อ ก.  บาท หมายถึงเท้า

ฉลองพระบาท หมายถึงรองเท้า (สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน)

รองพระบาท หมายถึงรองเท้า (สำหรับเจ้านาย)

 

6. ข้อความตอนใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร (๑) ทรงประทับ (๒) พระราชอาสน์ (๓) และทรงศีล (๔)

ก. ตอนที่ ๑

ข. ตอนที่ ๒

ค. ตอนที่ ๓

ง. ตอนที่ ๔

เฉลย ข้อ ค. ไม่ต้องมี “ทรง” นำหน้าเพราะ “ประทับ” เป็นคำกริยาราชาศัพท์ หมายถึง นั่ง 

 

7. ข้อใดใช้คําราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ก. สมาคมได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในแนวทางซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานไว้

ข. คณะนิติศาสตร์จัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือพระนามเดิมพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

ค. อธิการบดีได้ถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. มีพิธีวางพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ

เฉลย ข้อ ค. “ได้ถวาย” ต้องใช้คำว่า “ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” หรืออาจเขียนย่อว่า ทูลเกล้าฯ

 

8. ข้อใดใช้คําราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ก. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 26 ก.พ. 

ข. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์รับผ้าป่าสมทบทุน "โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" 

ค. ผู้ใจบุญร่วมออกโรงทานสนองพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ง. บำเพ็ญพระราชกุศลวันพระราชสมภพ สมเด็จพระสังฆราช พระชนมายุ 93 พรรษา

เฉลย ข้อ ง. ควรแก้เป็น “บำเพ็ญพระราชกุศลวันประสูติ”

 

9. ข้อใดไม่เข้าพวก

ก. พระอนามิกา

ข. พระกนิษฐา

ค. พระมาตุลา

ง. พระมัชฌิมา

เฉลย ข้อ ค. พระมาตุลา หมายถึงลุง

พระอนามิกา หมายถึงนิ้วนาง

พระกนิษฐา หมายถึงนิ้วก้อย

พระมัชฌิมา หมายถึงนิ้วกลาง

 

10. ข้อใดแปลความหมายผิด 

ก. พระขนอง = หลัง

ข. พระองคาพยพ = ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ค. พระสุธารส = ลิ้น

ง. พระมัสสุ = หนวด

เฉลย ค. พระสุธารส หมายถึง น้ำดื่ม

เช่น พระสุธารสชา หมายถึง น้ำชา

เป็นยังไงบ้างเพื่อน ๆ ข้อสอบเรื่องการใช้คำราชาศัพท์นี่ยากพอสมควรเลยนะ เพราะต้องจำทั้งคำศัพท์ ลำดับของบุคคลแต่ละกลุ่ม และต้องมีหลักการใช้ที่แม่นยำถึงจะทำข้อสอบได้ถูกต้อง แต่บทเรียนเรื่องคำราชาศัพท์จะไม่ยากจนเกินไปถ้าเพื่อน ๆ ทบทวนบทเรียนในแอปพลิเคชัน StartDee เป็นประจำ ทำแบบฝึกหัดในแอปบ่อย ๆ รับรองว่าการใช้คำราชาศัพท์จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเพื่อน ๆ แน่นอน 

Banner-Orange-Standard

ยังมีบทเรียนภาษาไทยให้เพื่อน ๆ อ่านอีกมากมาย คลิก ภาษาถิ่นและคำซ้อน การประเมินคุณค่าเรื่องสั้น 

Reference:

ทองใบ, อ., พันธุ์ประเสริฐ, ม. (2012). ราชาศัพท์. หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (pp. 87-93). นนทบุรี: Think Beyond Books.

แสดงความคิดเห็น