ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ 48-52 (Conversation) พร้อมเฉลย

ข้อสอบ-O-Net-ภาษาอังกฤษ

เพื่อน ๆ หลายคนเคยบอกกับเราว่าข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษส่วนที่ดูเหมือนจะง่าย แต่แอบตกม้าตายกันมาก็เยอะ คงหนีไม่พ้นข้อสอบประเภทบทสนทนา หรือที่เราเรียกว่า Conversation นี่แหละ ดังนั้น StartDee จึงรวบรวมข้อสอบจากปี 2548 - 2551 มาให้ทำกันแบบเต็ม ๆ ถึง 35 ข้อ ฝึกกันตั้งแต่วันนี้ จะได้แม่น ๆ ในวันจริง

ส่วนใครอยากลองทำทั้งชุด ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee แล้วไปทำข้อสอบจำลองกันได้เลย มีระบบจับเวลาด้วยนะ ดีเวอร์

 

O-Net ภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ. 2548

David and Helen are discussing a story they have read in the newspaper.

David: Helen, have you read this story about more corporal punishment in boy’s schools?

Helen: Yes, ___1___?

David: I’m shocked and disgusted.

Helen: ___2___?

David: I think___3___young boys and calling it ‘discipline’.

Young people need care and encouragement from their teachers.

 

1. Choose the best answer for (1)
 1. How do you feel 
 2. Why do you think
 3. What does it mean
 4. Which do you mean

เฉลย ข้อ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

2. Choose the best answer for (2)
 1. Who said it
 2. Why do you say that
 3. How don’t you like it
 4. Where have you heard of it

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

3. Choose the best answer for (3)

 1. it’s just mistreating
 2. it’s rarely controlling
 3. it’s less taking care of 
 4. it’s losing control over

เฉลย ข้อ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

John, Bob, and Mark are discussing where to eat.

John: I am awfully hungry.

Bob: ___4___?

Mark: Definitely, I could eat a horse!

Bob: Where should we have lunch?

John: You have any ideas, Mark?

Mark: ___5___?

John: No, the prices are outrageous there.

Bob: Let’s try Tom’s restaurant. The food’s all right and___6___. We can walk in ten minutes.

John: Yes.___7___.

Mark: OK, whatever…

 

4. Choose the best answer for (4)
 1. Are you awful
 2. Can we play now
 3. Do you want to eat a horse
 4. Should we stop working now

เฉลย ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

5. Choose the best answer for (5)
 1. Yes, I do. Do you
 2. Is the food there alright
 3. I have no ideas, sorry! Do you
 4. What about the French restaurant at the corner

เฉลย ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

6. Choose the best answer for (6)
 1. the traffic is quite heavy
 2. it isn’t too far from here
 3. the parking lot is spacious
 4. the utensils look expensive

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

7. Choose the best answer for (7)
 1. I’m tired
 2. We have no time
 3. Have a quick ride
 4. There is a taxi though

เฉลย ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

At an interview

Mrs. Jones: Come in. I believe you’re Peter J. Davis.

Mr. Davis: ___8___.

Mrs. Jones: Just for the record, what does J ___9___?

Mr. Davis: Joseph. ...Peter Joseph Davis.

Mrs. Jones: Thank you. ___10___.

 

8. Choose the best answer for (8).
 1. That’s right
 2. Yes, you are
 3. Surely, thank you
 4. And you are Mr. Smith

เฉลย ข้อ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

9. Choose the best answer for (9).
 1. stand in
 2. stand for
 3. stand up
 4. stand by

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

10. Choose the best answer for (10).
 1. Help yourself
 2. This’s chair
 3. Let’s chat
 4. Do have a seat

เฉลย ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

O-Net ปีพ.ศ. 2549

Andy bought a shirt from a department store. When he got home, he found an ink spot on the collar, so he went back to the store to refund it.

Salesperson: Good afternoon, sir. ___11___?

Andy: I’d like to get a refund for this shirt.

Salesperson: ___12___, sir because it was on sale.

Andy: Then can I talk to the manager?

Salesperson: I’m sorry he’s not in right now. Er…___13___, sir?

Andy: There’s an ink spot on the collar.

Salesperson: ___14___.

Andy: Can I get a refund?

Salesperson: ___15___, sir. We can only exchange it for you.

Andy: All right, then. Thank you.

 

11.Choose the best answer for (11).
 1. Don’t you need help
 2. Can I help you
 3. Are you looking for someone
 4. Would you return the shirt

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

12. Choose the best answer for (12).
 1. I hope you don’t mind
 2. This style was sold out
 3. I think you’d better not
 4. I’m afraid you can’t

เฉลย ข้อ 4  เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

13. Choose the best answer for (13).
 1. what’s the problem
 2. what’s wrong with you
 3. do you have any reason
 4. may I return you shirt

เฉลย ข้อ 1  เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

14. Choose the best answer for (14).
 1. It’s not our responsibility
 2. I’m sorry to see you
 3. You can’t put the blame on us
 4. In that case, we can get you a new one

เฉลย ข้อ 4  เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

15. Choose the best answer for (15).
 1. I don’t think that’s possible
 2. I can’t make a decision now
 3. I’m only an employee here
 4. I don’t want to argue with you

เฉลย ข้อ 1  เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

Jinda, who has just arrived in England, is very thirsty and wants to buy a drink from a vending machine.

Jinda: Excuse me, have you got any change?

Kate: Let me see. ___16___?

Jinda: For this vending machine. I haven’t got a 50 pence coin.

Kate: I’m sorry. I haven’t got any change either. Actually, you can use a pound coin in it. It will give you change.

Jinda: Oh I see. Er...I’m sorry to trouble you again. ___17___?

Kate: Sure. What would you like?

Jinda: A can of orange juice.

Kate: Insert the coin into this slot and ___18___. There it goes. Please don’t forget to pick up 

the change.

Jinda: Thank you very much.

Kate: ___19___.

 

16. Choose the best answer for (16).
 1. What are you looking for
 2. Who are you waiting for
 3. What do you need it for
 4. Which coin do you ask for

เฉลย ข้อ 3 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

17. Choose the best answer for (17).
 1. Can you show me how it works
 2. Would you do me a favor
 3. Do you have some fizzy drinks
 4. May I use a pound coin

เฉลย ข้อ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

18. Choose the best answer for (18)
 1. wait for a while
 2. pick up a can.
 3. collect a cup near the slot
 4. Press this button

เฉลย ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

19. Choose the best answer for (19)
 1. No worry
 2. Not at all
 3. Same to you
 4. Good luck

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

O-Net ปีพ.ศ. 2550

Arnat is inviting Paul and his family to dinner at his house.

Arnat: ___20___next Saturday evening.

Paul: Oh dear! ___21___this Saturday. My daughter is rehearsing a play at her school.

Arnat: Oh really! What about Sunday evening? ___22___.

Paul: That’ll be fine. ___23___. We would be delighted to come. Err…, ___24___.

Arnat: Well, my wife just got a promotion and my daughter has been accepted to a top ten university, so we’re having a little celebration.

Paul: ___25___! What time should we get to your house?

Arnat: ___26___?

Paul: Fine. ___27___.

 

20. Choose the best answer for (20)
 1. We’d like to persuade you to have dinner with us
 2. We’d like to have you and your family over for dinner
 3. Let you and your family have dinner together at my house
 4. I offer you and your family to come to my house for dinner

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

21. Choose the best answer for (21)
 1. I don’t think we like it
 2. I’m afraid we can’t make it
 3. What a shame! No one can go
 4. Sorry about that. Everyone will be busy.

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

22. Choose the best answer for (22)
 1. It’s a pity if you miss it
 2. We expect you to be free
 3. It’ll be convenient for me
 4. We really want you to join us

เฉลย ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

23. Choose the best answer for (23)
 1. I’ll like to eat out
 2. We all like to be invited
 3. Everybody is free on Sunday
 4. I appreciate the appointment

เฉลย ข้อ 3 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

24. Choose the best answer for (24)
 1. tell me what you all are doing
 2. this sounds like a special occasion
 3. you must be pleased with something
 4. let me know why you are inviting us

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

25. Choose the best answer for (25)
 1. How happy
 2. Good luck
 3. Congratulations
 4. What a surprise

เฉลย ข้อ 3 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

26. Choose the best answer for (26)
 1. Can I let you know later
 2. Do you want to come early
 3. Is 6.30 convenient for you
 4. 6.30 is a suitable time, isn’t it

เฉลย ข้อ 3 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

27. Choose the best answer for (27)
 1. We hope to enjoy the dinner
 2. We won’t be late for dinner
 3. We’re looking forward to it
 4. We’d love to be at your house

เฉลย ข้อ 3 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

O-Net ปีพ.ศ. 2551

Ladda studies at an international school. Today her teacher asked to see her. Now Ladda is in front of her office.

Ladda: (Knock...knock)___28___?

Mrs. Carson: Hello, Ladda. Please take a seat.

Ladda: Good morning Mrs. Carson. I was told that you wanted to see me.

Mrs. Carson: ___29___?

Ladda: Fine. I find every subject interesting.

Mrs. Carson: Good. ___30___? That’s why you get straight A’s every semester. Would you like to join a competition? All the instructors agree that you would be the right person.

Ladda: ___31___?

Mrs. Carson: It’s a speech contest.

Ladda: ___32___. But when and where is it?

Mrs. Carson: Next month in Singapore.

Ladda: In Singapore?

Mrs. Carson: ___33___. There will be contestants from several countries in this region.

Ladda: Will there be any other contestants from Thailand?

Mrs Carson: ___34___. Well, I have been assigned to train you if you are willing to join the contest.

Ladda: Oh yes. ___35___. I promise to do my best.

 

28. Choose the best answer for question 28.
 1. May I come in
 2. Anyone in the office
 3. Can you see me
 4. Should I see you for a few minutes

เฉลย ข้อ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

29. Choose the best answer for question 29.
 1. How are you today
 2. Do you like my class
 3. Can I see you class report
 4. How are you doing in your studies

เฉลย ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

30. Choose the best answer for question 30.
 1. That’s very nice of you
 2. That’s the way you are
 3. You should always work hard
 4. I know you always work hard

เฉลย ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

31. Choose the best answer for question 31.
 1. What is a competition
 2. What kind of competition
 3. What is the contest about
 4. What contest will be held

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

32. Choose the best answer for question 32.
 1. I don’t think so
 2. Oh, I’d love to
 3. Well, I guess I do
 4. I wouldn’t think of it

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

33. Choose the best answer for question 33.
 1. That’s right
 2. Of course
 3. You could say so
 4. You might be right

เฉลย ข้อ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

34. Choose the best answer for question 34.
 1. There might be some
 2. The contestants are Thai students
 3. Yes, Thai students can join the contest
 4. Yes, other contestants come from Thailand

เฉลย ข้อ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

35. Choose the best answer for question 35.
 1. I’ll tell you later
 2. I’m happy to do it
 3. I’m sure I’ll do it
 4. I need time to think it over

เฉลย ข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ดูเหมือนจะง่าย ๆ แต่เราลองทำแล้วก็ผิดไปหลายข้อเหมือนกันนะ เพื่อน ๆ ล่ะผิดข้อไหนบ้าง แล้วได้กันกี่คะแนน อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างนะ ส่วนเพื่อน ๆ ที่อยากทำข้อสอบเยอะกว่านี้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee กันได้เลย นอกจากนั้น เรายังมีข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.6 เรื่อง Present Simple Tense ให้ลองทำกันด้วยนะแสดงความคิดเห็น