สถิติศาสตร์เชิงพรรณนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

สถิติศาสตร์เชิงพรรณนา

ถ้าเพื่อน ๆ เคยเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา เพื่อน ๆ น่าจะรู้ดีว่าเมื่อจบการแข่งขัน กรรมการจะขานรางวัลว่าใครได้ที่ 1, 2 และ 3 แต่สำหรับการแข่งขันในระดับใหญ่ขึ้นอย่าง เอเชียนเกมส์ หรือโอลิมปิก จะมีการประกาศสถิติที่ได้จากการแข่งขันด้วยว่าแต่ละคนจบการวิ่งที่เวลาเท่าไร นานกี่นาที (สำหรับการแข่งขันระยะสั้น ๆ เวลาอาจเป็นวินาทีก็ได้นะ) ซึ่งเพื่อน ๆ จะไ ด้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้น กับบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สถิติศาสตร์เชิงพรรณนา โดยนอกจากบทความนี้ เพื่อน ๆ ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee มาเรียนกันได้ด้วยนะ

Banner-Orange-Standard

 

สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาคืออะไร

สถิติศาสตร์เชิงพรรณนา คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่สรุปสาระสําคัญของข้อมูลชุดหนึ่ง เพื่ออธิบายลักษณะหรือสภาพของข้อมูลชุดนั้นว่าเป็นอย่างไร เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น ลองอ่านตัวอย่างด้านล่างกันก่อนนะ

โรงเรียน StartDee ได้ จัดการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด มีนักเรียนมาสมัครเข้าแข่งขันจํานวน 20 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนทําเวลาได้ ดังนี้ 

 

นักเรียนคนที่ 1 ทำเวลาได้ 11.08  

นักเรียนคนที่ 2 ทำเวลาได้ 11.89

นักเรียนคนที่ 3 ทำเวลาได้ 11.12 

นักเรียนคนที่ 4 ทำเวลาได้ 11.92 

นักเรียนคนที่ 5 ทำเวลาได้ 10.91 

นักเรียนคนที่ 6 ทำเวลาได้ 11.23 

นักเรียนคนที่ 7 ทำเวลาได้ 11.32 

นักเรียนคนที่ 8 ทำเวลาได้ 10.83 

นักเรียนคนที่ 9 ทำเวลาได้ 11.68 

นักเรียนคนที่ 10 ทำเวลาได้ 12.02 

นักเรียนคนที่ 11 ทำเวลาได้ 11.77 

นักเรียนคนที่ 12 ทำเวลาได้ 11.46 

นักเรียนคนที่ 13 ทำเวลาได้ 11.49 

นักเรียนคนที่ 14 ทำเวลาได้ 12.06 

นักเรียนคนที่ 15 ทำเวลาได้ 11.05 

นักเรียนคนที่ 16 ทำเวลาได้ 12.08 

นักเรียนคนที่ 17 ทำเวลาได้ 10.98 

นักเรียนคนที่ 18 ทำเวลาได้ 11.19 

นักเรียนคนที่ 19 ทำเวลาได้ 11.54 

นักเรียนคนที่ 20 ทำเวลาได้ 11.84

 

จากข้อมูลที่ได้มานั้น ยังไม่ได้มีการจัดข้อมูลให้เป็นระบบ ทําให้ไม่สามารถอธิบายลักษณะของข้อมูลได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงต้องจัดข้อมูลลงตาราง ดังนี้

เวลา ( วินาที) จํานวนนักเรียน ( คน)
น้อยกว่า 11.00 3
11.00 – 11.50 8
11.50 – 12.00 6
มากกว่า 12.00 3
รวม 20

 

จากตารางนี้ ช่วยให้เรารู้ลักษณะของข้อมูลชุดนี้ได้มากขึ้น เช่น เราจะรู้ว่ามี 3 คนที่ทําเวลาได้น้อย กว่า  11 วินาที และมี 3 คนที่ทําเวลามากกว่า 12 วินาที 

นอกจากนั้น หากเรากำหนดให้เด็กชายดีวิ่ง 100 เมตรและทำเวลาได้ 11.50 วินาที เราก็สามารถทราบได้ว่ามีนักวิ่งทั้งหมด 11 คนที่วิ่งได้เร็วกว่าเด็กชายดี 

อย่างไรก็ตาม ตารางนี้ไม่สามารถบอกข้อมูลเราได้ทุกอย่าง เช่น ถ้าต้องการหาว่าคนที่วิ่งเร็วที่สุดใช้เวลาเท่าใด ถ้าเราดูจากตารางจะรู้แค่ว่าคนที่วิ่งเร็วที่สุดนั้นทําเวลาได้ดีกว่า 11 วินาที ซึ่งเราจะต้องใช้ข้อมูลดิบในการอ้างอิงด้วย จึงจะทราบว่าคนที่วิ่งเร็วที่สุดนั้นใช้เวลา 10.83 วินาที เช่นเดียวกับคนที่วิ่งได้ช้าที่สุด ซึ่ง ใช้เวลา 12.08 วินาทีครับ

เมื่อเรารู้เวลาที่คนที่วิ่งเร็วที่สุดกับคนที่วิ่งช้าที่สุดใช้ เราจะสามารถหาได้ว่า คนที่วิ่งเร็วที่สุดกับช้าที่สุด ใช้ เวลาห่างกันเท่าใด เราต้องหา “พิสัย” โดยนําเวลาของคนที่วิ่งช้าที่สุด ลบ ด้วยเวลาของคนที่วิ่งเร็วที่สุด หรือ Max ลบ Min นั่นเอง ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ 12.08 ลบด้วย 10.83 เท่ากับ 1.25 วินาที

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อน ๆ สามารถหาเวลาเฉลี่ยของนักเรียน 20 คนนี้ได้ด้วย เราก็ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย โดยการนำผลรวมของเวลาทั้งหมด หารด้วยจํานวนคน ซึ่งจะได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.473 วินาที

การนำเสนอข้อมูลของสถิติเชิงพรรณนา

การนําเสนอข้อมูลนั้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนําข้อมูลไปใช้ และประเภทของข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลเชิงคุณภาพจะนําเสนอด้วย ตารางความถี่ แผนภูมิแท่ง ฐานนิยม เป็นต้น ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจะนํา เสนอด้วย ฮิสโตแกรม แผนภาพกล่อง ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ย เป็นต้น

นอกจากเรื่องสถิติเชิงพรรณนาแล้ว เรายังมีบทเรียนออนไลน์เรื่องข้อมูลและสถิติที่กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้ ยังไงเพื่อน ๆ อดใจรอกันอีกนิดนะ สำหรับใครที่อยากเรียนกันต่อ คลิก Tense 12 แบบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ การประเมินคุณค่าเรื่องสั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย และหลอดแก้วรูปตัวยู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาฟิสิกส์

 

แสดงความคิดเห็น