โจทย์ฟิสิกส์ เรื่องบทนำและหน่วยวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมเฉลย

โจทย์ฟิสิกส์ ม.4

เราเชื่อว่าเพื่อน ๆ ทุกคนที่อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันมาเยอะ ๆ น่าจะอยากได้ข้อสอบ แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบมาฝึกฝีมือกันบ้างแหละ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ที่เน้นเป็นโจทย์มากกว่าการท่องจำ วันนี้ StartDee เลยขอจัดโจทย์วิชาฟิสิกส์ พร้อมเฉลยมาให้ทำกันพอกรุบกริบจำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย ทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนในคอมเมนต์กันนะว่าได้คะแนนเท่าไร 

ส่วนใครที่อยากเรียนก่อนทำโจทย์ ไปตำบทความหน่วยวัดและหน่วย SI กันก่อนเลย

Banner-Green-Standard

 1. วิชาฟิสิกส์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไร
 1. ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมี
 2. ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์พืช
 3. ศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการ์ธรรมชาติ
 4. ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ C

ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ และธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา เป็นต้น

 

 1. ความรู้ใด ไม่ใช่ความรู้ในวิชาฟิสิกส์
 1. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 2. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 3. แม่เหล็กไฟฟ้า
 4. ฟิสิกส์อะตอม

เฉลย ข้อ B

เพราะเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เป็นความรู้ในวิชาชีววิทยา

 

 1. ความยาวของเชือก 20 เซนติเมตร มีค่ากี่นาโนเมตร
 1. 2 × 107 นาโนเมตร
 2. 2 × 108 นาโนเมตร
 3. 2 × 10-2 นาโนเมตร
 4. 0.5 × 107 นาโนเมตร

เฉลย ข้อ B

จาก 20 cm → nm

จะได้ จาก 20 ×      =  20 × 107 นาโนเมตร  = 2 × 108 นาโนเมตร

ดังนั้นความยาวของเชือก 2 × 108 นาโนเมตร

 

 1. โต๊ะตัวหนึ่งมีมวล 65,000 กรัม มีค่ากี่กิโลกรัม
 1. 0.065 กิโลกรัม
 2. 0.65 กิโลกรัม
 3. 6.5 กิโลกรัม
 4. 65 กิโลกรัม

เฉลย ข้อ D

จาก 65,000 g → kg

จะได้ 65,000 × = 65,000 × 10-3 กิโลกรัม = 65 กิโลกรัม

ดังนั้นโต๊ะตัวนี้มีมวล 65 กิโลกรัม

 

 1. พื้นที่ของรูปวงกลม 150 ตารางเซนติเมตร มีค่ากี่ตารางเมกะเมตร
 1. 150 ตารางเมกะเมตร
 2. 15 × 10-16 ตารางเมกะเมตร
 3. 1.5 × 10-14 ตารางเมกะเมตร
 4. 1.5 × 10-16 ตารางเมกะเมตร

เฉลย ข้อ C

จาก  ตารางเมกะเมต

= 150 × 10-4-12     ตารางเมกะเมตร

= 150 x 10-16         ตารางเมกะเมตร

= 1.5 x 10-14          ตารางเมกะเมตร

ดังนั้น พื้นที่ของรูปวงกลมมีค่า 1.5 x 10-14 ตารางเมกะเมตร

 

 1. ปริมาตรของขวดน้ำมีค่าเท่ากับ 600 ลูกบาศก์เดซิเมตร จะมีค่ากี่ลูกบาศก์เมตร
 1. 0.6 ลูกบาศก์เมตร
 2. 6 ลูกบาศก์เมตร
 3. 60 ลูกบาศก์เมตร
 4. 600 ลูกบาศก์เมตร

เฉลย ข้อ A

จาก 

= 600 x 10-3   ลูกบาศก์เมตร

= 0.6 ลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น ปริมาตรของขวดน้ำมีค่าเท่ากับ 0.6 ลูกบาศก์เมตร

 

 1. ความเร็วของรถยนต์ 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะมีค่ากี่เมตรต่อวินาที
 1. 2 เมตรต่อวินาที
 2. 3.6 เมตรต่อวินาที
 3. 5 เมตรต่อวินาที
 4. 10 เมตรต่อวินาที

เฉลย ข้อ D

จาก 36 km/hr → m/s

จะได้ 

  = 10 เมตรต่อวินาที

ดังนั้น ความเร็วของรถยนต์มีค่า 10 เมตรต่อวินาที

 

 1. อัตราเร็วของครูซูขณะเดินไปตลาดมีค่า 20 เมตรต่อวินาที จะมีค่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 1. 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 2. 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 3. 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 4. 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เฉลย ข้อ A

จาก 20 m/s → km/hr

จะได้

= 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ดังนั้น อัตราเร็วของครูซูขณะเดินไปตลาดมีค่า 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

 1. ข้อใดคือหน่วยฐาน SI ทั้งหมด
 1. กิโลกรัม, นาที, กิโลเมตร
 2. เมตร, โมล, แอมแปร์
 3. จูล, วินาที, กิโลกรัม
 4. เมตรต่อวินาที, แคนเดลา, โวลต์

เฉลย ข้อ B

ข้อ A ผิด เพราะกิโลกรัม คือหน่วยฐาน SI แต่นาทีและกิโลเมตรไม่ใช่หน่วยฐาน SI

ข้อ B ถูก เพราะหน่วยฐาน SI ของความยาว คือ เมตร, ของปริมาณสารคือ โมล, และของกระแสไฟฟ้าคือ แอมแปร์

ข้อ C ผิด เพราะจูล คือหน่วยของพลังงาน ซึ่งไม่ใช่หน่วยฐาน SI

ข้อ D ผิด เพราะเมตรต่อวินาทีและโวลต์ ไม่ใช่หน่วยฐาน SI

 

 1. กำหนดให้สูตรฟิสิกส์ x = vt เมื่อ v มีหน่วยเป็น m/s และ t มีหน่วยเป็น s

จงหาหน่วยของ x

 1. m/s2
 2. ms-1
 3. s2
 4. m

เฉลย ข้อ D

จาก x = vt

แทนหน่วย x = (m/s)(s) = m

ดังนั้น x มีหน่วยเป็น m

 

 1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก.​ กิโลกรัมและโมล คือหน่วยฐาน SI

ข.​ เมตร,​ แคนเดลา และองศาเซลเซียส คือหน่วยฐาน SI ทั้งหมด

ค. หน่วยฐาน SI เป็นหน่วยที่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

จากข้อความข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

 1. ข้อ ก, ข ถูก และข้อ ค ผิด
 2. ข้อ ก, ค ถูก และข้อ ข ผิด
 3. ข้อ ก ถูก และข้อ ข, ค ผิด
 4. ข้อ ค ถูก และข้อ ก, ข ผิด

เฉลย ข้อ C

ข้อ ก ถูก เพราะในหน่วยฐาน SI หน่วยกิโลกรัม คือหน่วยของมวล และหน่วยโมล คือหน่วยของปริมาณสาร

ข้อ ข ผิด เพราะหน่วยองศาเซลเซียส ไม่ใช่หน่วยฐาน SI ของอุณหภูมิ แต่หน่วยที่ถูกต้องคือ เคลวิน

ข้อ ค ผิด เพราะหน่วยฐาน SI เป็นหน่วยสากลที่ใช้ได้ทั่วโลก

ดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ C คือ ข้อ ก ถูก และข้อ ข, ค ผิด

 

 1. หน่วย เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง (m/s2 ) คือหน่วยในกลุ่มใด
 1. หน่วยฐาน
 2. หน่วยอนุพันธ์
 3. หน่วยประจำ
 4. คำอุปสรรค

เฉลย ข้อ B

เนื่องจากเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง (m/s2) คือหน่วยอนุพันธ์

ซึ่งเกิดจากการผสมกันของหน่วยฐาน SI

 

13.คำอุปสรรคใด ที่แทนด้วยตัวคูณ 10-6

 1. เซนติ
 2. กิโล
 3. นาโน
 4. ไมโคร

เฉลย ข้อ D

เนื่องจากคำอุปสรรคของตัวคูณ 10-6 คือ ไมโคร

เป็นยังไงบ้างทุกคนกับ 15 ข้อที่ทำกันไป บางคนอาจจะบอกว่าง่ายเวอร์แต่บางคนคงรู้สึกว่ายากจัง ไม่ว่ายังไงเพื่อน ๆ ก็ต้องพยายามอ่านกันต่อไปเนาะ Fighting! ทำชุดนี้เสร็จแล้ว เรามีข้อสอบโอเน็ต ม.6 เรื่องความน่าจะเป็นมาให้ทำต่อแหละ คลิกตรงนี้ เอาให้จุกกันไปเลยจ้า

ขอบคุณโจทย์จาก : 

 1. ธนกฤติ สุหลง (ครูซู)
 2. สุวิชญา เศรษฐหิรัญ (ครูเฟิร์น)

 

แสดงความคิดเห็น